Visie

Bio Forte onderschrijft de uitgangspunten van Braungart c.s. zoals verwoord in het boek “Cradle to Cradle” - onder meer wordt daarin gesteld dat alle duurzaamheid een lokale basis heeft - en wil de groei van het verbruik van duurzame brandstoffen stimuleren. Zij doet dit door het realiseren van haalbare energieconversie projecten op basis van biomassa. Daarmee worden maatschappelijke doelstellingen ter bevordering van een beter leefmilieu en in het bijzonder CO2 reductie ondersteund, met groei van de onderneming als logische component.

In 2020 wil de overheid 200 PJ aan duurzame energie opwekken (Intentieverklaring “biomassa uit bos, natuur, landschap en de houtketen”), daarvan moet 20 PJ uit houtige biomassa komen en 12 PJ uit overige biomassa (riet, heide, gras etc). Bio Forte wil in de realisatie van deze doelstellingen een voortrekkersrol spelen, ook door het implementeren van verbrandingsinstallaties die voor riet, gras en heide geschikt zijn.

Bio Forte past bij voorkeur het “local for local” principe toe bij het verwezenlijken van haar doelstellingen. Dit betekent dat lokale aanbieders van biomassa worden gekoppeld aan lokale warmtevragers. Bio Forte helpt in het organiseren van de lokale biomassaketen en het opzetten van een lokale structuur voor inzameling en toelevering aan lokale biomassacentrale(s).